BLOG KANCELARII

To miejsce, gdzie chętnie dzielimy się z Tobą naszą wiedzą.
Znajdziesz tu między innymi:

Ciekawostki i aktualności ze świata prawa dla biznesu.
Informacje dotyczące najnowszych zmian w prawie.
Artykuły i treści eksperckie napisane przez naszych prawników.
Merytoryczne porady dla przedsiębiorców.
Newsy z życia kancelarii.
Zapraszamy do lektury!
KIEDY PODRÓŻNY MA PRAWO DO DARMOWEGO ODSTĄPIENIA OD UDZIAŁU W IMPREZIE TURYSTYCZNEJ?
Autor: Bernardeta Eckhardt-Ćwik / 30.03.2022 / Bez kategorii

Aby zbadać, jakie prawa przysługują podróżnym w związku z nadzwyczajnymi okolicznościami, które uniemożliwiają im spędzenie wcześniej zaplanowanego urlopu, należy sięgnąć do przepisów ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych z dnia 24 listopada 2017 r. Art. 47 ust. 4 ww. ustawy stanowi, że: Sytuacja międzynarodowa, z którą mieliśmy do czynienia zarówno w ostatnich latach (pandemia COVID-19), jak i obecnie (działania wojenne prowadzone w wyniku agresji […]

Czytaj dalej…

ZGŁOSZENIE ZNAKU TOWAROWEGO W ZŁEJ WIERZE, KTO PIERWSZY TEN LEPSZY?
Autor: Bernardeta Eckhardt-Ćwik / 19.01.2022 / Bez kategorii

Konkurencja nie śpi. Przekonał się o tym dotkliwie już nie jeden przedsiębiorca. Mało tego, w wielu przypadkach tę konkurencję wyhodował on sobie sam na własnej piersi.          Niejednokrotnie bywa tak, że nie zadbamy o rejestrację używanego przez nas i rozpoznawalnego znaku towarowego, uznając że jest to zbędny wydatek.  Po jakimś czasie, okazuje się, że znak towarowy, od wielu lat kojarzony z naszym przedsiębiorstwem, został zgłoszony a nawet zarejestrowany przez Urząd Patentowy, ale na rzecz kogoś zupełnie […]

Czytaj dalej…

PRZEDSIĘBIORCA INDYWIDUALNY JAKO „KONSUMENT”
Autor: Bernardeta Eckhardt-Ćwik / 09.11.2020 / Bez kategorii

1 stycznia 2021 r. wejdą w życie przepisy ustawy z 31 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych, wprowadzające zmiany zarówno do Kodeksu cywilnego, jak i ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. W myśl wprowadzanych zmian, indywidualnym przedsiębiorcom zostaną przyznane niektóre uprawnienia przysługujące dotychczas wyłącznie konsumentom.  Najbardziej doniosłe dla jednoosobowych przedsiębiorców zmiany to w pierwszej kolejności objęcie ich ochroną […]

Czytaj dalej…

KRÓTKA RZECZ O PRACOWNICZYCH PLANACH KAPITAŁOWYCH
Autor: Justyna Szyszkowska-Rafalska / 27.08.2020 / Bez kategorii

W związku panującym aktualnie stanem epidemii przesunięciu uległy terminy do wprowadzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych. Zatem, firmy zatrudniające co najmniej 50 osób (wg stanu na dzień 31 czerwca 2019 r.) oraz firmy zatrudniające co najmniej 20 osób (wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 r.) mają obowiązek zawarcia umów o zarządzania PPK najpóźniej do dnia 27 października        2020 r. oraz umów na prowadzenie PPK najpóźniej […]

Czytaj dalej…

NOWE ZASADY DELEGOWANIA PRACOWNIKÓW
Autor: Justyna Szyszkowska-Rafalska / 04.08.2020 / Bez kategorii

24 lipca 2020 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług oraz niektórych innych ustaw. Za nowelizacją głosowało 280 posłów, przeciw było 164, a 3 wstrzymało się od głosu. Nowelizacja ma na celu wdrożenie do polskiego prawa Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/957 z dnia 28 czerwca 2018 r. zmieniającej dyrektywę 96/71/WE dotyczącą delegowania pracowników w ramach świadczenia […]

Czytaj dalej…

TARCZA 4.0 – URLOP PRZYMUSOWY
Autor: Justyna Szyszkowska-Rafalska / 08.07.2020 / Bez kategorii

24 czerwca 2020 r. weszła w życie ustawa o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 czyli tzw. tarcza 4.0.  W związku z obowiązującym aktualnie stanem epidemii, przepisy nowej tarczy uprawniają obecnie pracodawcę, do udzielenia pracownikowi urlopu wypoczynkowego niewykorzystanego przez pracownika w poprzednich latach kalendarzowych w terminie do 30 września. Niby […]

Czytaj dalej…

ZMIANY W PRAWIE UPADŁOŚCIOWYM I RESTRUKTURYZACYJNYM SPOWODOWANE PANDEMIĄ COVID-19 – CZĘŚĆ III
Autor: Bernardeta Eckhardt-Ćwik / 28.05.2020 / COVID-2019 Koronawirus

W odróżnieniu od dwóch poprzednich „Tarcz antykryzysowych” przepisy ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, zwanej popularnie „Tarczą antykryzysową 3.0” ukierunkowane są na przywrócenie jak najpełniejszego funkcjonowania postępowania sądów i organów administracji publicznej. Zmiany wprowadzone Tarczą antykryzysową 3.0 nie ominęły także regulacji z zakresu prawa restrukturyzacyjnego oraz upadłościowego. Najbardziej istotną zmianą wprowadzoną przez Tarczę antykryzysową […]

Czytaj dalej…

KRÓTKI PORADNIK O TYM CO I JAK UZYSKAĆ Z ZUS W RAMACH TARCZY ANTYKRYZYSOWEJ CZ. 2
Autor: Justyna Szyszkowska-Rafalska / / COVID-2019 Koronawirus

Przepisy ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, zwanej „Tarczą 3.0” wprowadziły kolejne zmiany w zakresie pomocy udzielanej przedsiębiorcom w postaci zwolnienia ze składek ZUS. Poniżej przedstawiamy kolejną część poradnika. Zwolnienie ze składek za miesiące marzec, kwiecień i maj 2020 r. dla osób prowadzących działalność, firm zgłaszających do ubezpieczeń społecznych mniej niż […]

Czytaj dalej…

MOŻLIWOŚĆ DOCHODZENIA ODSZKODOWANIA OD SKARBU PAŃSTWA ZA OGRANICZENIA ZWIĄZANE Z WPROWADZONYM STANEM EPIDEMII
Autor: Bernardeta Eckhardt-Ćwik / 21.05.2020 / COVID-2019 Koronawirus

W polskim systemie prawnym od stosunkowo dawna istnieje podstawa prawna do ponoszenia przez Skarb Państwa odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez niezgodne z prawem działanie lub zaniechanie przy wykonywaniu władzy publicznej w postaci przepisów art. 417 i n. Kodeksu cywilnego. Regulacje te stały się przedmiotem wzmożonego zainteresowania po ogłoszeniu w Polsce stanu epidemii, którym wprowadzone zostały czasowe ograniczenia w prowadzeniu przez przedsiębiorców m.in.z branży gastronomicznej, rozrywkowej, kulturowej, sportowej i rekreacyjnej działalności […]

Czytaj dalej…

ZMIANY W PRAWIE UPADŁOŚCIOWYM I RESTRUKTURYZACYJNYM SPOWODOWANE PANDEMIĄ COVID-19 – CZĘŚĆ II
Autor: Bernardeta Eckhardt-Ćwik / 18.05.2020 / COVID-2019 Koronawirus

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, zwana popularnie „tarczą antykryzysową 2.0” wprowadza zapowiadane wcześniej zmiany w zakresie prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego, których brakowało w pierwotnej wersji „tarczy antykryzysowej”.  Zmiany te polegają przede wszystkim na dodaniu art. 15zzra do ustawy o przeciwdziałaniu COVID-19 z 2 marca 2020 r., zgodnie z którym termin na ogłoszenie upadłości przez dłużnika (który zgodnie z art. 21 Prawa upadłościowego wynosi 30 dni od dnia, w którym wystąpiła […]

Czytaj dalej…

Bezpieczne powroty do pracy cz. 1
Autor: Justyna Szyszkowska-Rafalska / 12.05.2020 / COVID-2019 Koronawirus

Stopniowe odmrażanie gospodarki powoduje, iż dla wielu pracowników i pracodawców zbliża się czas powrotu do normalnego funkcjonowania zakładów pracy. Jednakże, aby nadal zapobiegać rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 Państwowa Inspekcja Pracy zaleca wprowadzenie stosownych środków prewencyjnych i odpowiednich procedur w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, mających na celu zminimalizowanie ryzyka zagrożenia. Po pierwsze, należy przeprowadzić identyfikację wszelkich zagrożeń i przeprowadzić ocenę ryzyka zakażeń w zakładzie […]

Czytaj dalej…

ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW W FORMIE ZDALNEJ Kworum, ograniczenia udziału w zgromadzeniu oraz odpowiedzialność za problemy techniczne
Autor: Justyna Szyszkowska-Rafalska / 07.05.2020 / Bez kategorii

W tym artykule poruszę kwestię ustalania kworum, ograniczeń w zakresie udziału w zgromadzeniu w formie zdalnej oraz wyjaśnię kto ponosi odpowiedzialność za wystąpienie problemów technicznych podczas zdalnego odbywania zgromadzenia. Użyte w przepisie sformułowanie „udział w zgromadzeniu” jest niezwykle szerokie. Niezbędne jest zatem dokonanie jego zawężenia na potrzeby ustalania kworum. Choć można spotkać stanowiska przeciwne, to jednak właściwym wydaje się, iż do obliczenia kworum […]

Czytaj dalej…

ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW W FORMIE ZDALNEJ Forma i miejsce zwołania oraz sposoby komunikacji
Autor: Justyna Szyszkowska-Rafalska / 30.04.2020 / Bez kategorii

W ostatnim artykule poruszyłam kwestię formy wyrażenia zgody przez wspólników na treść regulaminu odbywania zgromadzeń wspólników w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. W tym poruszę z kolei, kilka kwestii formalnych dotyczących zarówno formy zwołania takiego zgromadzenia jak i sposobów komunikacji elektronicznej oraz miejsca odbycia takiego zgromadzenia. W związku z wejściem w życie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, […]

Czytaj dalej…

ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW W FORMIE ZDALNEJ. Wyrażenie zgody na treść regulaminu.
Autor: Justyna Szyszkowska-Rafalska / 27.04.2020 / Bez kategorii

Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw wprowadziła istotne zmiany dotyczące odbywania zgromadzeń wspólników w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Dotyczy to zarówno zgromadzeń zwyczajnych jak i nadzwyczajnych. Zgromadzenie może odbyć się przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, o ile umowa […]

Czytaj dalej…

KILKA PYTAŃ O … DALSZE ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW W DOBIE EPIDEMII
Autor: Justyna Szyszkowska-Rafalska / 20.04.2020 / COVID-2019 Koronawirus

Otrzymujemy coraz więcej pytań o możliwości dalszego zatrudniania cudzoziemców w związku z obowiązującym nadal stanem epidemii. Klienci kancelarii pytają przede wszystkim czy można nadal zatrudniać obcokrajowców, którym skończył się legalny pobyt lub zezwolenie na pracę? Poniżej przedstawiamy odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania z tego zakresu. Czy pracownik cudzoziemiec, któremu w czasie stanu zagrożenia epidemicznego lub w czasie stanu epidemii skończyła się ważność wizy krajowej […]

Czytaj dalej…

KILKA PYTAŃ O … BHP W DOBIE EPIDEMII
Autor: Justyna Szyszkowska-Rafalska / 16.04.2020 / COVID-2019 Koronawirus

Epidemia trwa, ale życie toczy się dalej. Klienci kancelarii coraz częściej pytają o praktyczne aspekty funkcjonowania przedsiębiorstw w dobie zagrożenia życia i zdrowia. Poniżej przedstawiamy odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Czy pracodawca powinien zapewnić pracownikom maseczki i rękawiczki, a także inne środki ochrony przed kornawirusem? Zgodnie z przepisami kodeksu pracy pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy. Jest także […]

Czytaj dalej…

UPADŁOŚĆ I RESTRUKTURYZACJA SPOWODOWANE EPIDEMIĄ COVID-19
Autor: Bernardeta Eckhardt-Ćwik / 08.04.2020 / COVID-2019 Koronawirus

Choć sama „tarcza kryzysowa”, czyli ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, nie wprowadza zmian w zakresie prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego, nie oznacza to, że nie trwają prace legislacyjne zmierzające do uchronienia przedsiębiorców przed negatywnymi skutkami nadciągającego kryzysu gospodarczego. Jak wynika z doniesień medialnych, aktualnie przygotowywany jest rządowy […]

Czytaj dalej…

KRÓTKI PORADNIK O TYM CO I JAK UZYSKAĆ Z ZUS W RAMACH TARCZY ANTYKRYZYSOWEJ
Autor: Justyna Szyszkowska-Rafalska / 03.04.2020 / COVID-2019 Koronawirus

W dobie epidemii i kryzysu gospodarczego Kancelaria LE przygotowała dla Państwa, krótki poradnik o tym jakie wsparcie w ramach tarczy antykryzysowej mogą Państwo uzyskać z ZUS. W imieniu naszych klientów złożyliśmy już kilkanaście wniosków o wsparcie. Zatem, zapraszamy do lektury. Zwolnienie ze składek za miesiące marzec, kwiecień i maj 2020 r. dla małych firm, które zgłaszają do ubezpieczeń społecznych do 9 osób Dla kogo? dla osób […]

Czytaj dalej…

JAK PRZETRWAĆ KORONAWIRUSA BĘDĄC PRACODAWCĄ ?
Autor: Justyna Szyszkowska-Rafalska / 01.04.2020 / COVID-2019 Koronawirus

W związku z aktualną, trudną sytuacją wielu przedsiębiorców zatrudniających pracowników, oprócz rozwiązań  wprowadzonych przyjętą dziś tarczą antykryzysową Kancelaria proponuje kilka rozwiązań, które mogą pomóc przetrwać pracodawcom i zminimalizować koszty utrzymania pracowników. Ogłosić przestój Kiedy? W każdym przypadku uznanym przez pracodawcę za konieczny np. gdy prowadzimy interesy w branży, w której nie ma możliwości zlecenia pracownikom pracy zdalnej (gastronomia, hotelarstwo, obsługa magazynów, usługi fryzjerskie, usługi kosmetyczne […]

Czytaj dalej…

PRACA ZDALNA ZGODNA Z RODO
Autor: Justyna Szyszkowska-Rafalska / 19.03.2020 / COVID-2019 Koronawirus

Jak pracować zdalnie w sposób bezpieczny dla firmy? Jak zapewnić podczas pracy zdalnej ochronę tajemnicom przedsiębiorstwa, informacjom poufnym i danym osobowym. Oto kilka rekomendacji: Pracujmy zdalnie wyłącznie na służbowym komputerze, który zwykle ma silniejsze zabezpieczenia antywirusowe i antyspamowe niż nasz prywatny. Jeśli nie mamy komputera służbowego i używamy prywatnego sprzętu, zadbajmy o zainstalowanie na nim oprogramowania zapewniającego bezpieczeństwo (np. antywirus) oraz oprogramowania umożliwiającego zdalny […]

Czytaj dalej…