KRÓTKI PORADNIK O TYM CO I JAK UZYSKAĆ Z ZUS W RAMACH TARCZY ANTYKRYZYSOWEJ
Autor: Justyna Szyszkowska-Rafalska / 03.04.2020 / COVID-2019 Koronawirus

W dobie epidemii i kryzysu gospodarczego Kancelaria LE przygotowała dla Państwa, krótki poradnik o tym jakie wsparcie w ramach tarczy antykryzysowej mogą Państwo uzyskać z ZUS.

W imieniu naszych klientów złożyliśmy już kilkanaście wniosków o wsparcie. Zatem, zapraszamy do lektury.

Zwolnienie ze składek za miesiące marzec, kwiecień i maj 2020 r. dla małych firm, które zgłaszają do ubezpieczeń społecznych do 9 osób

Dla kogo?

 • dla osób wykonujących działalność pozarolniczą przed 1 lutego 2020 r. i opłacających składki na własne ubezpieczenia;
 • dla podmiotów będących płatnikami składek przed 1 lutego 2020 r., którzy na dzień 29 lutego 2020 r. zgłosili do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 osób;
 • dla duchownych;

W przypadku podmiotów opłacających składki wyłącznie za siebie, przychód z działalności w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek nie może przekroczyć kwoty 15.681 zł. (tj. 300% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia brutto).

Dla kogo nie?

Zwolnienie nie dotyczy firm, które znajdowały się w trudnej sytuacji w grudniu 2019 r. i nie regulowały należności, w tym składek pobieranych przez ZUS.

Co i kiedy złożyć?

 • wniosek do ZUS na formularzu RDZ (dostępny na stronach ZUS);
 • wniosek należy złożyć do 30 czerwca 2020 r.;
 • do 30 czerwca 2020 r. należy złożyć także dokumenty rozliczeniowe za okres marzec-maj    2020 r. chyba, że zgodnie z przepisami przysługuje zwolnienie z ich składania;
 • do wniosku należy również dołączyć informacje wymagane przez Komisję Europejską w związku z udzielaną pomocą publiczna tj. wypełnić specjalny załącznik w pliku Excel, do pobrania na stronach ZUS;

Jak złożyć wniosek?

 • drogą elektroniczną przez PUE ZUS;
 • drogą elektroniczną przez PUE ZUS, ale za pośrednictwem strony https://www.gov.pl/web/tarczaantykryzysowa
 • za pośrednictwem Poczty Polskiej;
 • wrzucić do specjalnej skrzynki w placówce ZUS;

Ważne !

Zwolnienie dotyczy składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Emerytur Pomostowych.

Nie ma ograniczeń w zakresie minimalnej i maksymalnej kwoty należności z tytułu składek, która może zostać objęta zwolnieniem, ale w przypadku osób prowadzących pozarolniczą działalność i osób z nimi współpracujących oraz duchownych zwolnienie może objąć wyłącznie składki od najniższej podstawy ich wymiaru.

Przedsiębiorca oraz pracujące dla niego osoby zachowują prawo do świadczeń zdrowotnych i z ubezpieczeń społecznych za okres zwolnienia ze składek.

Przedsiębiorca opłacający składki wyłącznie za siebie i osoby z nim współpracujące zachowają prawo do świadczeń w razie choroby i macierzyństwa, jeżeli były objęte dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym na dzień 1 lutego 2020 r.

Pamiętaj !

W przypadku prowadzenia działalności w sektorze rybołówstwa i akwakultury, bądź w zakresie produkcji podstawowej produktów rolnych wymienionych w załączniku I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej należy poinformować o tym fakcie ZUS. W powyższych sektorach dopuszczalne są inne progi pomocy publicznej, a ich przekroczenie może spowodować obowiązek zwrotu udzielonej pomocy publicznej.

Świadczenie postojowe dla zatrudnionych na umowach cywilnoprawnych

Ile wynosi?

2.080 zł – świadczenie to jest jednorazowe, nieopodatkowane i nieoskładkowane.   

W przypadku gdy suma przychodów z umów cywilnoprawnych w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym złożono wniosek o świadczenie postojowe wynosi do 1.299,99 zł, to świadczenie postojowe przysługuje w wysokości sumy wynagrodzeń z tych umów.

Dla kogo?

Dla wszystkich zatrudnionych na umowach cywilnoprawnych np. umowie zlecenia, umowie agencyjnej, umowie o dzieło lub innej umowę o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące umowy zlecenia, zawartych przed 1 lutego 2020 r.,

którzy jednocześnie:

 • nie mają innego tytułu do ubezpieczeń społecznych;
 • mieszkają na terytorium Polski i są obywatelami RP lub mają prawo czasowego lub stałego pobytu na terytorium RP;
 • nie mogą wykonywać umowy cywilnoprawnej w całości lub w części z powodu przestoju w prowadzeniu działalności;

Dla kogo nie?

Świadczenia nie otrzymają osoby, których przychód z umowy cywilnoprawnej uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym złożono wniosek o świadczenie postojowe przekroczył kwotę 15.595,74 zł (tj. 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z IV kwartału ogłoszonego przez Prezesa GUS na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z FUS obowiązującego na dzień złożenia wniosku).

Kto składa wniosek?

 • zleceniodawca/zamawiający tj. druga strona zawartej umowy cywilnoprawnej.

Ważne !

Aby zleceniodawca /zamawiający mógł złożyć wniosek należy najpierw przedłożyć mu oświadczenie, że nie podlegamy ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu i wskazać kwoty przychodów z innych umów, jeżeli zostały zawarte.

Jeżeli zawarto więcej niż jedną umowę cywilnoprawną należy złożyć takie oświadczenie każdemu ze zleceniodawców/zamawiających i każdy z nich składa wniosek odrębnie dla każdej umowy.

Co i kiedy należy złożyć?

 • wniosek do ZUS na formularzu RSP-C (dostępny na stronach ZUS);
 • kopię umowy cywilnoprawnej;
 • najpóźniej w terminie 3 miesięcy od miesiąca, w którym został zniesiony/ogłoszony stan epidemii;

Jak złożyć wniosek?

 • drogą elektroniczną przez PUE ZUS;
 • drogą elektroniczną przez PUE ZUS, ale za pośrednictwem strony https://www.gov.pl/web/tarczaantykryzysowa
 • za pośrednictwem Poczty Polskiej,
 • wrzucić do specjalnej skrzynki w placówce ZUS.

Świadczenie postojowe dla samozatrudnionych

Ile wynosi?

2.080 zł lub 1.300 zł – świadczenie to jest jednorazowe, nieopodatkowane i nieoskładkowane

Dla kogo 2.080 zł ?

Dla osób prowadzących działalność gospodarczą, na podstawie prawa przedsiębiorców lub innych przepisów szczególnych, jeżeli miały one przestój w następstwie COVID – 19, które:

 • rozpoczęły prowadzenie działalności gospodarczej przed 1 lutego 2020 r. i nie zawiesiły prowadzenia działalności;
 • nie mają innego tytułu do ubezpieczeń społecznych;
 • mieszkają na terytorium Polski i są obywatelami RP lub mają prawo czasowego lub stałego pobytu na terytorium RP;
 • których przychód, uzyskany w miesiącu przed miesiącem, w którym złożono wniosek o świadczenie postojowe był o co najmniej 15% niższy od przychodu, który był uzyskany w miesiącu poprzedzającym;
 • których przychód uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym złożono wniosek o świadczenie postojowe nie przekroczył kwoty 15.595,74 zł (tj. 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z IV kwartału ogłoszonego przez Prezesa GUS na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z FUS obowiązującego na dzień złożenia wniosku).

Dla osób prowadzących działalność gospodarczą, na podstawie prawa przedsiębiorców lub innych przepisów szczególnych, jeżeli miały one przestój w następstwie COVID – 19, które:

 • rozpoczęły prowadzenie działalności gospodarczej przed 1 lutego 2020 r., ale zawiesiły ją po 31 stycznia 2020 r.;
 • nie mają innego tytułu do ubezpieczeń społecznych;
 • mieszkają na terytorium Polski i są obywatelami RP lub mają prawo czasowego lub stałego pobytu na terytorium RP,

Dla kogo 1.300 zł ?

Dla osób, które:

 • rozliczają podatek kartą podatkową oraz są zwolnione z opłacania podatku VAT;
 • nie mają innego tytułu do ubezpieczeń społecznych;
 • mieszkają na terytorium Polski i są obywatelami RP lub mają prawo czasowego lub stałego pobytu na terytorium RP;

Co i kiedy złożyć?

 • wniosek do ZUS na formularzu RSP-D (dostępny na stronach ZUS);
 • najpóźniej w terminie 3 miesięcy od miesiąca, w którym został zniesiony/ogłoszony stan epidemii;

Jak złożyć wniosek?

 • drogą elektroniczną przez PUE ZUS;
 • drogą elektroniczną przez PUE ZUS, ale za pośrednictwem strony https://www.gov.pl/web/tarczaantykryzysowa
 • za pośrednictwem Poczty Polskiej;
 • wrzucić do specjalnej skrzynki w placówce ZUS;

Ulga w opłacaniu składek bez opłaty prolongacyjnej – odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty należności z tytułu składek od stycznia 2020 r.

Dla kogo?

Dla wszystkich płatników składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, bez względu na wielkość przedsiębiorstwa i ewentualne zatrudnianie innych osób oraz bez względu na to od kiedy prowadzona jest działalność.

Co i kiedy złożyć?

 • wniosek do ZUS na formularzu RDU (dostępny na stronach ZUS);
 • aby nie ponosić żadnych kosztów związanych w ulgą wniosek należy złożyć przed terminie opłacania składki;
 • w przypadku złożenia wniosku po terminie opłacania składki ZUS naliczy odsetki za zwłokę;

Jak złożyć wniosek?

 • drogą elektroniczną przez PUE ZUS;
 • drogą elektroniczną przez PUE ZUS, ale za pośrednictwem strony https://www.gov.pl/web/tarczaantykryzysowa
 • za pośrednictwem Poczty Polskiej;
 • wrzucić do specjalnej skrzynki w placówce ZUS;

Ważne !

 • nie ma żadnych ograniczeń co do wysokości składek, których dotyczy ulga;
 • skorzystanie z ulgi w żaden sposób nie pozbawia możliwości skorzystania z innych form wsparcia w ramach Tarczy Antykryzysowej;

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.