KILKA PYTAŃ O … DALSZE ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW W DOBIE EPIDEMII
Autor: Justyna Szyszkowska-Rafalska / 20.04.2020 / COVID-2019 Koronawirus

Otrzymujemy coraz więcej pytań o możliwości dalszego zatrudniania cudzoziemców w związku z obowiązującym nadal stanem epidemii. Klienci kancelarii pytają przede wszystkim czy można nadal zatrudniać obcokrajowców, którym skończył się legalny pobyt lub zezwolenie na pracę? Poniżej przedstawiamy odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania z tego zakresu.

Czy pracownik cudzoziemiec, któremu w czasie stanu zagrożenia epidemicznego lub w czasie stanu epidemii skończyła się ważność wizy krajowej lub zezwolenia na pobyt czasowy może nadal przebywać legalnie w Polsce?

Może. Legalny pobyt takiego cudzoziemca zostaje wydłużony z mocy prawa i może on przebywać w Polsce przez cały okres obowiązywania stanu epidemii, a po jego odwołaniu jeszcze przez okres 30 dni. Nie wydaje się w związku z tym nowej naklejki wizowej, ani nowej karty pobytu. Cudzoziemiec będzie mógł nadal realizować dotychczasowy celu swojego pobytu w Polsce np. pracować. Będzie mógł także swobodnie opuścić Polskę bez ryzyka wejścia w nielegalny pobyt.

Co z pracownikami cudzoziemcami, którzy przebywają w Polsce na podstawie innych dokumentów czy zezwoleń niż wiza bądź zezwolenie na pobyt czasowy?

Cudzoziemcy przebywający w Polsce na podstawie zezwolenia na pobyt stały lub rezydenta długoterminowego UE, na podstawie statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej, bądź na podstawie zgody na pobyt tolerowany lub ze względów humanitarnych, których termin ważności skończył się w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub kończy się w okresie aktualnie obowiązującego stanu epidemii mogą nadal legalnie przebywać w Polsce. Po przywróceniu normalnej obsługi klientów przez urzędy należy jedynie złożyć wniosek o wydania nowej karty pobytu.

Co z pracownikami będącymi obywatelami Ukrainy przebywającymi w Polsce w ramach ruchu bezwizowego?

Obywatele Ukrainy przebywający w Polsce w ramach ruchu bezwizowego, których okres legalnego pobytu skończył się w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub kończy się w okresie aktualnie obowiązującego stanu epidemii i nie mają możliwości powrotu na Ukrainę mogą nadal legalnie przebywać w Polsce. Muszą oni jednak złożyć wniosek o wydanie zezwolenia na pobyt czasowy. Wniosek należy złożyć po przywróceniu normalnej obsługi klientów przez urzędy. Wniosek należy złożyć najpóźniej w terminie 30 dni od odwołania stanu epidemii. Pobyt takich osób będzie uznany za całkowicie legalny wyłącznie pod warunkiem złożenia wniosku w ww. terminie.

Czy pracownicy cudzoziemcy, którym skończyła się ważność dokumentów uprawniających do wykonywania pracy na terytorium Polski mogą nadal legalnie pracować?

Cudzoziemcy wykonujący w Polsce pracę na podstawie zezwolenia na pracę, zezwolenia na pracę sezonową czy oświadczenia o powierzeniu pracy, którym ważność ww. dokumentów skończyła się okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub kończy się w okresie aktualnie obowiązującego stanu epidemii mogą nadal legalnie pracować. Ważność tych dokumentów zostaje z mocy prawa przedłużona. Dokumenty te będą ważne do czasu odwołania stanu epidemii i jeszcze przez 30 dni po jego odwołaniu.

Czy można wystąpić o wydanie zezwolenia na pracę dla pracownika będącego cudzoziemcem oraz złożyć oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi pomimo obowiązującego stanu epidemii?

Nie ma przeszkód aby taki wniosek czy oświadczenie złożyć. Niemniej jednak z uwagi na obowiązujący aktualnie stan epidemii bezpośrednia obsługa klientów  w urzędach nie jest możliwa, w związku z powyższym wniosek o wydanie zezwolenia należy wysłać za pośrednictwem Poczty Polskiej lub on-line jeżeli posiadamy kwalifikowany podpis elektroniczny lub profil zaufany.

Autor: Justyna Szyszkowska-Rafalska

 

 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.