ZMIANY W PRAWIE UPADŁOŚCIOWYM I RESTRUKTURYZACYJNYM SPOWODOWANE PANDEMIĄ COVID-19 – CZĘŚĆ III
Autor: Bernardeta Eckhardt-Ćwik / 28.05.2020 / COVID-2019 Koronawirus

W odróżnieniu od dwóch poprzednich „Tarcz antykryzysowych” przepisy ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, zwanej popularnie „Tarczą antykryzysową 3.0” ukierunkowane są na przywrócenie jak najpełniejszego funkcjonowania postępowania sądów i organów administracji publicznej. Zmiany wprowadzone Tarczą antykryzysową 3.0 nie ominęły także regulacji z zakresu prawa restrukturyzacyjnego oraz upadłościowego.

Najbardziej istotną zmianą wprowadzoną przez Tarczę antykryzysową 3.0 jest zaliczenie postępowania prowadzonego po otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego, postępowania o ogłoszenie upadłości oraz postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłoścido katalogu spraw pilnych. Zgodnie z przepisami oznacza to, że sprawy te będą rozpatrywane przez sądy nawet jeśli z powodu pandemii sąd właściwy do rozpoznania sprawy całkowicie zaprzestanie działalności. W takim bowiem wypadku do rozpoznania sprawy wyznaczony zostanie inny sąd równorzędny. W praktyce zaś zmiana ta oznacza, że sądy faktycznie powrócą do rozpoznawania spraw upadłościowych po ponad 2-miesięcznej przerwie w procedowaniu.

Drugą z istotnych zmian wprowadzonych przez Tarczę antykryzysową 3.0 jest wznowienie biegu terminów procesowych, które uległy zawieszeniu bądź w ogóle nie rozpoczęły biegu na skutek wejścia w życie ustawy zwanej Tarczą antykryzysową 1.0. Zmiana ta pozwoli na przywrócenie „normalnego” toku postępowań sądowych, które na skutek wstrzymania biegu terminów procesowych zostały niemal całkowicie sparaliżowane. Jest to niezwykle istotne także z punktu widzenia postępowań upadłościowych, gdzie na skutek zawieszenia biegu terminów wstrzymana została m.in. możliwość wykonania planu podziału funduszów masy upadłości przez syndyka. Zgodnie z przepisami syndyk masy upadłości może bowiem wykonać plan podziału dopiero wówczas, gdy zostanie on zatwierdzony przez sędziego-komisarza, co możliwe jest jednak dopiero po upływie terminu na wniesienie zarzutów przeciwko planowi podziału. Z uwagi na to, że począwszy od 31 marca 2020 r. bieg terminów procesowych był wstrzymany, automatycznie niemożliwe było zatem spełnienie warunku koniecznego do zatwierdzania planów podziału. 

Zmianą, która generalnie może znacznie usprawnić procesy sądowe, w tym postępowania z zakresu restrukturyzacji i upadłości, jest także wprowadzenie możliwości prowadzenia rozpraw zdalnych przy użyciu urządzeń umożliwiających porozumiewanie się na odległość, bez konieczności przebywania osób uczestniczących w rozprawie w budynku sądu. Rozprawy w „tradycyjnym” formacie również będą się odbywać, ale tylko wówczas, gdy nie wywoła to nadmiernego zagrożenia dla zdrowia osób uczestniczących w rozprawie. Taki stan obowiązywać będzie w okresie obowiązywania stanu epidemii albo stanu zagrożenia epidemicznego ogłoszonego z powodu pandemii COVID-19, jak również przez okres 1 roku od odwołania ostatniego z nich.

Autor: Adw. Maciej Gelner

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.