UPADŁOŚĆ I RESTRUKTURYZACJA SPOWODOWANE EPIDEMIĄ COVID-19
Autor: Bernardeta Eckhardt-Ćwik / 08.04.2020 / COVID-2019 Koronawirus

Choć sama „tarcza kryzysowa”, czyli ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, nie wprowadza zmian w zakresie prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego, nie oznacza to, że nie trwają prace legislacyjne zmierzające do uchronienia przedsiębiorców przed negatywnymi skutkami nadciągającego kryzysu gospodarczego. Jak wynika z doniesień medialnych, aktualnie przygotowywany jest rządowy projekt specustawy wprowadzającej zmiany m.in. do ustawy – Prawo upadłościowe oraz ustawy – Prawo restrukturyzacyjne.

Jednym z podstawowych założeń tej ustawy będzie wydłużenie terminu na złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości przez przedsiębiorcę. Obecnie termin ten wynosi 30 dni od dnia, w którym wystąpiła podstawa do ogłoszenia upadłości przedsiębiorcy-dłużnika. Zgodnie zaś z planowaną ustawą, ma zostać wprowadzony dodatkowy 3-miesięczny termin na złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości liczony od dnia odwołania stanu epidemii przewidziany dla przedsiębiorców, którzy popadli w stan niewypłacalności z powodu obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii. Okres tych 3 miesięcy ma docelowo pozwolić przedsiębiorcom na podjęcie próby uratowania wypłacalności przedsiębiorstw w tym okresie, bez konsekwencji związanych z niezłożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości w dotychczas obowiązującym terminie 30 dni. Jest to docelowo zmiana istotna dla sytuacji członków zarządu spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, którzy poprzez wykazanie, że we właściwym czasie złożyli wniosek o ogłoszenie upadłości spółki, mogą uwolnić się od odpowiadania prywatnym majątkiem za zobowiązania spółki. Zmiana ta odsunie również w czasie widmo odpowiedzialności karnej grożącej członkom zarządu i likwidatorom spółek handlowych za niezłożenie wniosku o ogłoszenie upadłości spółki handlowej pomimo powstania ku temu warunków, co zagrożone jest karą do 1 roku pozbawienia wolności. 

Należy przy tym podkreślić, że aby zapobiec ewentualnym nadużyciom, wydłużony 3-miesięczny termin na złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości ma przysługiwać wyłącznie dłużnikom, którzy popadli w stan niewypłacalności na skutek epidemii COVID-19, nie zaś tym, którzy już wcześniej byli niewypłacalni. W przypadku jednak przedsiębiorców-dłużników, którzy popadli w stan niewypłacalności podczas obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, domyślnie przyjmować będzie się, iż stan ich niewypłacalności został wywołany właśnie epidemią, a wierzyciel, który stoi na stanowisku, że niewypłacalność dłużnika nie jest efektem pandemii, będzie musiał ten fakt udowodnić.  

Zmiany podyktowane wprowadzonym stanem epidemii planowane są również w zakresie postępowania restrukturyzacyjnego. Rozwiązaniem, które docelowo służyć ma poprawie sytuacji wierzycieli, jest zakwalifikowanie spraw restrukturyzacyjnych jako pilnych, co umożliwi rozpoznawanie ich w sądach upadłościowych mimo istniejącego stanu epidemii. Ma to docelowo zapewnić stały sądowy nadzór nad dłużnikami zagrożonymi niewypłacalnością i realne funkcjonowanie instytucji restrukturyzacji w okresie epidemii, w którym ogromna część przedsiębiorców z wielu branż będzie szczególnie narażona na popadnięcie w niewypłacalność.

Podobne zmiany wprowadzane są w wielu innych krajach europejskich, m.in. w Niemczech i Hiszpanii. Czas pokaże, na ile planowane rozwiązania realnie doprowadzą do poprawienia sytuacji i wyważenia interesów wierzycieli i dłużników. Nie ulega jednak wątpliwości, że ze względu na panujący stan epidemii i związany z nim nadciągający kryzys gospodarczy, wprowadzenie pilnych zmian legislacyjnych mających na celu uratowanie przed niewypłacalnością jak największą liczbę przedsiębiorstw, uznać należy za konieczne.

Adwokat Maciej Gelner

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.