KRÓTKI PORADNIK O TYM CO I JAK UZYSKAĆ Z ZUS W RAMACH TARCZY ANTYKRYZYSOWEJ CZ. 2
Autor: Justyna Szyszkowska-Rafalska / 28.05.2020 / COVID-2019 Koronawirus

Przepisy ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, zwanej „Tarczą 3.0” wprowadziły kolejne zmiany w zakresie pomocy udzielanej przedsiębiorcom w postaci zwolnienia ze składek ZUS.

Poniżej przedstawiamy kolejną część poradnika.

Zwolnienie ze składek za miesiące marzec, kwiecień i maj 2020 r. dla osób prowadzących działalność, firm zgłaszających do ubezpieczeń społecznych mniej niż 50 osób, spółdzielni socjalnych i duchownych

W jakiej wysokości ?

 • 100% łącznej kwoty składek;
 • 50%łącznej kwoty składek;
 • w wysokości składek obliczonych od najniższej podstawy ich wymiaru;

Dla kogo 100% ?

 • dla płatników składek, którzy prowadzili działalność gospodarczą przed dniem 1 lutego 2020 r. i na dzień 29 lutego 2020 r. zgłosili do ubezpieczeń mniej niż 10 ubezpieczonych (do liczby ubezpieczonych nie wlicza się  pracowników młodocianych);
 • dla płatników składek, którzy prowadzili działalność gospodarczą w okresie od 1 lutego 2020 r. do 29 lutego 2020 r. i na dzień 31 marca 2020 r. zgłosili do ubezpieczeń mniej niż 10 ubezpieczonych (do liczby ubezpieczonych nie wlicza się  pracowników młodocianych);
 • dla płatników składek, którzy prowadzili działalność gospodarczą w okresie od 1 marca 2020 r. do 31 marca 2020 r. i na dzień 30 kwietnia 2020 r. zgłosili do ubezpieczeń mniej niż 10 ubezpieczonych (do liczby ubezpieczonych nie wlicza się  pracowników młodocianych);
 • spółdzielni socjalnych zgłoszonych jako płatnik składek w ZUS przed dniem 1 kwietnia 2020 r. (bez względu na liczbę zatrudnianych osób);

Dla kogo 50% ?

 • dla płatników składek, którzy prowadzili działalność gospodarczą przed dniem 1 lutego 2020 r. i na dzień 29 lutego 2020 r. zgłosili do ubezpieczeń od 10 do 49 ubezpieczonych (do liczby ubezpieczonych nie wlicza się  pracowników młodocianych);
 • dla płatników składek, którzy prowadzili działalność gospodarczą w okresie od 1 lutego 2020 r. do 29 lutego 2020 r. i na dzień 31 marca 2020 r. zgłosili do ubezpieczeń od 10 do 49 ubezpieczonych (do liczby ubezpieczonych nie wlicza się  pracowników młodocianych);
 • dla płatników składek, którzy prowadzili działalność gospodarczą w okresie od 1 marca 2020 r. do 31 marca 2020 r. i na dzień 30 kwietnia 2020 r. zgłosili do ubezpieczeń od 10 do 49 ubezpieczonych (do liczby ubezpieczonych nie wlicza się  pracowników młodocianych);

Dla kogo w wysokości składek obliczonych od najniższej podstawy ich wymiaru ?

 • dla osób wykonujących pozarolniczą działalność przed 1 kwietnia 2020 r., opłacających składki wyłącznie na własne ubezpieczenia (w tym korzystających z ulgi na start), jeżeli:
 1. przychód z ich działalności w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek nie przekraczał kwoty 15.681 zł (tj. 300% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia brutto za 2020 r.)
 2. przychód z ich działalności w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek przekraczał kwotę 15.681 zł  a dochód nie przekraczał kwoty 7.000 zł.
 • dla osób duchownych opłacających składki wyłącznie za siebie lub za inne osoby duchowne.

Dla kogo nie?

Zwolnienie nie dotyczy firm, które znajdowały się w trudnej sytuacji w grudniu 2019 r. taka sytuacja ma miejsce:

 • w przypadku spółki akcyjnej, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki komandytowo – akcyjnej jeżeli wysokość niepokrytych strat przewyższa 50% wysokości kapitału zarejestrowanego;
 • w przypadku spółki jawnej, spółki komandytowej, spółki partnerskiej, spółki cywilnej jeżeli wysokość niepokrytych strat przewyższa 50% wysokości jej kapitału według ksiąg spółki;
 • w przypadku gdy podmiot spełnia kryteria kwalifikujące go do objęcia postępowaniem upadłościowym;
 • w przypadku gdy na dzień 31 grudnia 2019 r. przedsiębiorca zalegał z opłacaniem należności z tytułu składek za okres dłuższy niż 12 miesięcy, z wyjątkiem sytuacji gdy przedsiębiorca realizuje zawartą z ZUS umowę o rozłożenie na raty należności z tytułu składek zawartą przed 31 grudnia 2019 r.;

Co i kiedy złożyć?

 • wniosek do ZUS (dostępny na stronach ZUS);
 • wniosek należy złożyć do 30 czerwca 2020 r.;
 • do 30 czerwca 2020 r. należy złożyć także dokumenty rozliczeniowe za okres marzec-maj    2020 r. chyba, że zgodnie z przepisami przysługuje zwolnienie z ich składania;

Jak złożyć wniosek?

 • drogą elektroniczną przez PUE ZUS;
 • za pośrednictwem Poczty Polskiej;
 • osobiście w placówce ZUS;

Ważne !

Zwolnienie dotyczy składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Emerytur Pomostowych.

Przedsiębiorca oraz pracujące dla niego osoby zachowują prawo do świadczeń zdrowotnych i z ubezpieczeń społecznych za okres zwolnienia ze składek.

Przedsiębiorca opłacający składki wyłącznie za siebie i osoby z nim współpracujące zachowają prawo do świadczeń w razie choroby i macierzyństwa, jeżeli były objęte dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym na dzień 1 lutego 2020 r.

Jeżeli płatnik składek zatrudnia wyłącznie pracowników młodocianych, to wówczas przy ustalaniu  liczby ubezpieczonych bierze się pod uwagę tych pracowników.

Pamiętaj !

ZUS poinformuje przedsiębiorców o zwolnieniu ze składek po terminach ich opłacania tj. po 5, 10, 15 dniu kolejnego miesiąca i zaksięgowaniu na kontach dokumentów rozliczeniowych.

Gdy złożono wniosek o zwolnienie ze składek za trzy miesiące i otrzymano z ZUS informację o zwolnieniu ze składek za marzec 2020 r. nie trzeba składać wniosków za kolejne miesiące, gdyż informacje z ZUS o zwolnieniu ze składek będą przekazywane cyklicznie w kolejnych miesiącach.

W przypadku prowadzenia działalności w sektorze rybołówstwa i akwakultury, bądź w zakresie produkcji podstawowej produktów rolnych wymienionych w załączniku I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej należy poinformować o tym fakcie ZUS. W powyższych sektorach dopuszczalne są inne progi pomocy publicznej, a ich przekroczenie może spowodować obowiązek zwrotu udzielonej pomocy publicznej.

Autor: Justyna Szyszkowska-Rafalska

 

 

 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.