NOWE obowiązki dla spółek
Autor: Bernardeta Eckhardt-Ćwik / 24.10.2019 / Bez kategorii

Od 13.10.2019 r. zaczął działać Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych. 

Co to oznacza dla spółek ?

Dodatkowe nowe obowiązki dla większości spółek handlowych –  zgłaszanie danych o beneficjentach rzeczywistycha jednocześnie powszechną możliwość zapoznania się z tymi danymi, które są publiczne i jawne.

Kim jest beneficjent rzeczywisty?

Chodzi o osoby fizyczne, które sprawują kontrole nad spółką, wywierając decydujący wpływ  na czynności lub działania podejmowane przez spółkę. Są to również osoby fizyczne w imieniu których nawiązywane są stosunki gospodarcze lub prowadzona jest transakcja okazjonalna. W stosunku do spółki za beneficjenta rzeczywistego może być uznany wspólnik bądź akcjonariusz posiadający 25 % udziałów lub akcji lub liczby głosów. Ale i też w określonych przypadkach mogą to też być osoby zajmujące stanowisko kierownicze.

Kto musi ujawniać beneficjentów rzeczywistych?

  • Spółki jawne
  • Spółki komandytowe
  • Spółki komandytowo – akcyjne
  • Spółki z ograniczona odpowiedzialnością 
  • Spółki akcyjne (poza spółkami publicznymi)
  • Prosta spółki akcyjne (od 1 marca 2020)

Kiedy należy dokonać zgłoszenia ?

Spółki, o których mowa powyżej, w chwili utworzenia CRBR, mają obowiązek dokonania zgłoszenia w terminie 6 miesięcy, tj. najpóźniej do dnia 13 kwietnia 2020 r.

Jeżeli jednak tworzona jest nowa spółka, która zostanie wpisana do KRS po dniu 13 października 2019 r., zgłoszenie powinno zostać dokonane w terminie 7 dni od dnia jej wpisu do rejestru.

Termin 7-dniowy ma również zastosowanie w przypadku konieczności aktualizacji zgłoszonych danych. Czyli w przypadku zmian personalnych termin ten biegnie od chwili zdarzenia, które je spowodowało, np. zawarcie umowy sprzedaży udziałów. Ponadto w przypadku zmiany sposobu reprezentacji spółki czy zmiany wysokości jej kapitału zakładowego, termin ten zaczyna biec od chwili wpisu do KRS.

Do biegu terminu 7-dniowego nie wlicza się sobót oraz dni ustawowo uznanych za wolne od pracy.

Kto powinien dokonać zgłoszenia ?

Zgłoszenie powinno być dokonane przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentacji spółki. 

Jakie dane będą udostępniane w Rejestrze?

Spółki będą zobowiązane do przekazywania do Rejestru identyfikujących je danych takich jak: firma, forma organizacji, siedziba, numer KRS i numer NIP. Z kolei w odniesieniu do beneficjentów rzeczywistych, obowiązkowe będzie zgłoszenie danych w postaci imienia i nazwiska takiej osoby, obywatelstwa, państwa zamieszkania, numeru PESEL lub w przypadku jego braku – daty urodzenia, informacji o wielkości i charakterze udziału lub uprawnieniach przysługujących beneficjentowi rzeczywistemu.

Poza zgłaszaniem do Rejestru  istnieje również obowiązek aktualizacji danych w rejestrze w terminie siedmiu dni od ich zmiany. Zgłoszenia dokonuje się nieodpłatnie za pomocą formularza elektronicznego. Zgłoszenie opatruje się podpisem elektronicznym lub podpisem  potwierdzonym  profilem  zaufanym ePUAP.

Jak zgłosić beneficjenta rzeczywistego  do CRBR ?

Zgłoszenia można dokonywać na stronie https://www.podatki.gov.pl/crbr/. Zgłoszenie musi zostać podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Jaka jest odpowiedzialność za niedokonanie zgłoszenia lub zgłoszenia nieprawdy?

Odpowiedzialność ponosi zarówno zgłaszającego jak i spółka.

Za niedokonanie zgłoszenia w terminie spółka poniesie odpowiedzialność administracyjną  –  kara pieniężna aż do 1.000.000 zł.

Osoba dokonująca zgłoszenia może natomiast odpowiadać karnie i cywilnie:

  • odpowiedzialność karna –  za złożenie fałszywego oświadczenia;
  • odpowiedzialność cywilna – za szkodę będącą następstwem złożenia fałszywego oświadczenia oraz niedokonania zgłoszenia – chyba że szkoda nastąpiła wyłącznie z winy poszkodowanego lub osoby trzeciej, za którą osoba dokonująca zgłoszenia nie ponosi a odpowiedzialności lub jest efektem działania siły wyższej.

Za zgłoszenie uważa się też aktualizację zgłoszenia.

Podstawa prawna utworzenia Rejestru to ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.