Polityka prywatności

Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?

Administratorem Państwa danych osobowych, czyli podmiotem odpowiedzialnym za zapewnienie bezpieczeństwa Państwa danym osobowym jest:

Adwokaci Lulis, Eckhardt i Partnerzy z siedzibą we Wrocławiu (53–032 Wrocław) przy ul. Jeździeckiej 19, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000556968, NIP: 8961542999, REGON: 361496843, (dalej jako „Kancelaria”).

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości co do polityki prywatności i bezpieczeństwa Państwa danych osobowych, bądź też chęci aktualizacji lub usunięcia Państwa danych osobowych prosimy o kontakt z Kancelarią pod numerem telefonu +48 71 737 43 77, lub drogą elektroniczną na adres e-mail: kancelaria@luliseckhardt.com

W powyższych sprawach można również korespondować z Kancelarią pod adresem:

Adwokaci Lulis, Eckhardt i Partnerzy, Jeździecka 19 53 – 032 Wrocław

 

W jaki sposób Kancelaria chroni Państwa dane osobowe?

Kancelaria wdrożyła procedury wewnętrzne zgodne z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”), które zapewniają skuteczną ochronę Państwa danych osobowych.

Kancelaria dysponuje odpowiednimi środkami do zabezpieczenia Państwa danych osobowych.

Zapewniamy, że Kancelaria przestrzega wszelkich zasad bezpieczeństwa danych osobowych oraz dokłada starań, aby poziom ochrony Państwa danych był jak najwyższy.

Kancelaria podejmuje, wymagane przepisami prawa, kroki mające na celu ograniczenie ilości danych osobowych pozyskiwanych od Państwa.

Kancelaria usuwa Państwa dane osobowe, kiedy przestają być one niezbędne do celu w jakim zostały przez Państwa podane oraz zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

Adwokaci świadczący usługi w Kancelarii zobowiązani są również odrębnymi przepisami prawa do zachowania w tajemnicy wszystkiego o czym dowiedzieli się świadcząc dla Państwa pomoc prawną (Ustawa z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze).

 

W jakim celu Kancelaria wykorzystuje Państwa dane osobowe?

Kancelaria wykorzystuje dane osobowe w celu:

 • Udzielania Państwu porad prawnych i świadczenia powiązanych usług (zgodnie z Państwa życzeniem);
 • Zarządzania działalnością Kancelarii;
 • Rekrutacji pracowników Kancelarii;
 • Wypełniania ciążących na Kancelarii obowiązków prawnych;

 

Czy wyrażenie przez Państwa zgody na przetwarzanie przez Kancelarię Państwa danych osobowych jest konieczne?

Podanie przez Państwa danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne, aczkolwiek konieczne do podjęcia współpracy z Kancelarią.

W przypadku gdy nie podadzą Państwo Kancelarii niezbędnych danych osobowych Kancelaria może nie być w stanie świadczyć dla Państwa usług prawnych, działać w Państwa imieniu czy na Państwa rzecz bądź podjąć z Państwem jakiejkolwiek innej współpracy.

Wszelkie przekazane Kancelarii dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu, na jaki wyrazili Państwo zgodę lub na jaki pozwalają Kancelarii obowiązujące przepisy prawa.  

 

Jakie Państwa dane osobowe są przetwarzane przez Kancelarię i z jakich źródeł Kancelaria je pozyskuje?

Kategorie danych osobowych Rodzaje danych osobowych Źródła z jakich pozyskujemy dane Podstawa prawna
Dane kontaktowe §     imię i nazwisko;

§     adres;

§     adres e-mail;

§     numer telefonu;

§     dane organizacji np. miejsce Państwa pracy, Państwa stanowisko, NIP, KRS;

§     od Państwa;

 

§     z zasobów publicznych;

§     wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych;

 

§     realizowanie uzasadnionych interesów Kancelarii;

 

art. 6 ust. 1 lit. a), f) RODO

Informacje dotyczące Państwa tożsamości §     dane zawarte w dowodzie osobistym/paszporcie/innym dokumencie tożsamości;

 

§     numer rachunku bankowego;

 

§     od Państwa; §     wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych;

 

§     realizowanie uzasadnionych interesów Kancelarii;

 

art. 6 ust. 1 lit. a), f) RODO

Informacje dotyczące prowadzonych spraw §     dane dotyczące spraw prowadzonych przez Kancelarię w Państwa imieniu;

 

§     dane przekazywane przez Państwa w korespondencji mailowej, w rozmowach telefonicznych;

 

§     dane przekazywane przez Państwa podczas spotkań w siedzibie Kancelarii;

§     od Państwa;

 

§     od podmiotów trzecich zajmujących się Państwa sprawami w Państwa imieniu lub w imieniu Kancelarii;

 

§     od podmiotów związanych z drugą stroną transakcji, sporu prawnego;

§     wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych;

 

§     wykonywanie zawartej z Państwem umowy;

 

 

 

 

 

art. 6 ust. 1 lit. a), b) RODO

Informacje niezbędne do zawarcia umowy z Kancelarią i wystawienia faktury za świadczoną usługę §     imię i nazwisko;

§     nazwa firmy;

§     adres;

§     NIP (VAT UE);

§     REGON;

§     od Państwa; §     wykonywanie zawartej z Państwem umowy;

 

 

 

 

art. 6 ust. 1 lit.  b) RODO

Szczególne kategorie danych osobowych w tym dane dotyczące zdrowia, karalności §     dane przekazane przez Państwa Kancelarii; §     od Państwa; §     wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych w jednym lub kilku konkretnych celach;

 

§     inne warunki wskazane w RODO;

 

 

 

art. 9 ust. 2  RODO

Informacje pobierane automatycznie po wejściu na stronę internetową Kancelarii §     dane związane z urządzeniem z którego Państwo korzystają wchodząc na stronę internetową Kancelarii;

 

§     pliki „cookies”;

§     od Państwa; §     wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych;

 

 

 

art. 6 ust. 1 lit.  a) RODO

 

 

Prosimy, aby pamiętali Państwo, że w każdej chwili mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

 

Komu Kancelaria udostępnia Państwa dane osobowe i w jakim celu?

Kancelaria bardzo starannie dobiera podmioty z którymi współpracuje i równie starannie weryfikuje zamieszczane na stronie internetowej Kancelarii linki do innych stron internetowych i polityk ochrony prywatności.

Kancelaria nie odpowiada jednak za standard i politykę ochrony prywatności stosowaną przez właścicieli, operatorów czy administratorów tych stron. Dlatego zalecamy Państwu weryfikację każdego z naszych partnerów w zakresie własnym i samodzielne podjęcie decyzji, czy chcą Państwo powierzyć im swoje dane osobowe.

W związku ze świadczonymi dla Państwa usługami prawnymi, jeżeli wymaga tego charakter sprawy, udostępniamy Państwa dane osobowe następującym podmiotom:

 • Sądy, prokuratury i inne organy procesowe;
 • Inne kancelarie prawne;
 • Organy egzekucyjne;
 • Organy administracji państwowej;
 • Profesjonalni doradcy tacy jak m.in. rzecznicy patentowi, rzeczoznawcy, biegli rewidenci;

Powyższe organizacje będą również wykorzystywać Państwa dane osobowe jako “Administrator”. Oznacza to, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych przez te podmioty będzie odbywać się na podstawie polityk prywatności stosowanych przez te podmioty.

Zalecamy Państwu zapoznanie się z tymi politykami prywatności.

Państwa dane osobowe są również przekazywane dostawcom usług, z których Kancelaria korzysta przy prowadzeniu działalności. Dostawcy tych usług są procesorami tj. przetwarzają powierzone im przez Kancelarię dane osobowe i podlegają w tym zakresie poleceniom Kancelarii co do celów i sposobów przetwarzania danych.

Są to m.in.

 • dostawcy świadczący na rzecz Kancelarii usługi informatyczne;
 • dostawcy świadczący na rzecz Kancelarii usługi księgowe;

Podmioty te mają siedzibę głównie w Polsce.

Nasi dostawcy dają gwarancję wysokiego stopnia ochrony danych osobowych. Podpisaliśmy z naszymi dostawcami odpowiednie umowy powierzenia przetwarzania Państwa danych osobowych.

W szczególnych sytuacjach, w których obowiązujące prawo nakazuje Kancelarii udostępnienie zebranych danych uprawnionym organom państwowym, udostępnimy takie dane.

Za wyjątkiem tych sytuacji, Państwa dane osobowe będą ujawnianie wyłącznie w zakresie, celu i podmiotom wymienionym w niniejszej polityce prywatności.

 

W jakim celu Kancelaria przetwarza Państwa dane osobowe?

Cel przetwarzania danych osobowych Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
 

 

 

 

 

 

 

Świadczenie przez Kancelarię usług prawnych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Świadczenie przez Kancelarię usług prawnych

§     udzielenie Państwu porady prawnej i/lub wysyłanie do Państwa korespondencji z tym związanej;

 

§     pobranie od Państwa opłaty za usługi świadczone przez Kancelarię;

 

§     wykonywanie zawartej z Państwem umowy;

 

 

 

 

 

 

 

art. 6 ust. 1 lit. b) RODO

§     odpowiadanie na Państwa zapytania;

 

§     rozpatrywanie ewentualnych reklamacji i prowadzenie sporów z Państwem;

 

§     wykonywanie zawartej z Państwem umowy;

 

§     realizowanie uzasadnionych interesów Kancelarii;

 

art. 6 ust. 1 lit. b), f) RODO

§     opracowywanie zestawień czynności wykonywanych na Państwa rzecz;

 

§     sporządzanie i przechowywanie przez Kancelarię dokumentacji dotyczącej Państwa spraw prowadzonych przez Kancelarię;

§     wykonywanie zawartej z Państwem umowy;

 

§     realizowanie uzasadnionych interesów Kancelarii;

 

§     wypełnienie obowiązku prawnego;

 

 

art. 6 ust. 1 lit. b), c), f) RODO

§     goszczenie Państwa w  siedzibie Kancelarii;

 

§     realizowanie uzasadnionych interesów Kancelarii;

 

 

art. 6 ust. 1 lit. f) RODO

 

 

 

 

Podejmowanie czynności zgodnie z przepisami prawa

 

 

 

 

 

 

Podejmowanie czynności zgodnie z przepisami prawa

§     sprawdzenie Państwa tożsamości;

 

§     stosowanie się do zarządzeń, poleceń, instrukcji, nakazów sądów i innych organów państwowych;

§     wypełnianie obowiązków nałożonych na Kancelarię przez przepisy prawa jak np. posiadanie polisy ubezpieczeniowej i zgłaszanie roszczeń;

§     wypełnienie obowiązku prawnego;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

art. 6 ust. 1 lit. c) RODO

§     weryfikacja spraw w zakresie konfliktu interesów; §     realizowanie uzasadnionych interesów Kancelarii;

 

 

art. 6 ust. 1 lit. f) RODO

 

 

 

Zarządzanie Kancelarią

§     planowanie i prowadzenie działalności Kancelarii;

 

§     szkolenie pracowników Kancelarii;

 

§     dostosowywanie oferty Kancelarii do Państwa potrzeb;

 

§     obrona i egzekwowanie przysługujących Kancelarii praw;

§     realizowanie uzasadnionych interesów Kancelarii;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

art. 6 ust. 1 lit. f) RODO

 

Przetwarzanie przez Kancelarię szczególnych kategorii danych osobowych może nastąpić w celu:

 

§     udzielenia Państwu porady prawnej;

§     wypełnienia przez Kancelarię obowiązków ustawowych

 

Przetwarzanie przez Kancelarię szczególnych kategorii danych osobowych może nastąpić m.in.:

 

§     na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody na ich przetwarzanie w jednym lub kilku konkretnych celach;

§     w przypadku gdy jest  to niezbędne do ochrony Państwa żywotnych interesów;

§     w przypadku gdy jest to niezbędne do wypełnienia obowiązków i wykonywania praw przez Kancelarię;

§     w przypadku gdy jest to niezbędne z uwagi na istotny interes publiczny;

 

art. 9 ust. 2 RODO

 

 

Jak długo Kancelaria będzie przechowywała Państwa dane osobowe?

Kancelaria nie przechowuje Państwa danych osobowych dłużej niż jest to konieczne, ale możemy ich potrzebować z uwagi na istnienie prawnych powodów, dla których powinniśmy lub musimy je przechowywać, jak również w celu ochrony Państwa lub Kancelarii (np. obsługa ewentualnych roszczeń).

Czas przechowywania przez Kancelarię Państwa danych osobowych zależy od różnych czynników takich jak np.

 • Powszechnie obowiązujące przepisy prawa;
 • Pozostawanie przez Kancelarię w sporze prawnym z Państwem lub z inną stroną trzecią;
 • Rodzaj Państwa danych osobowych posiadanych przez Kancelarię;

 

Jakie prawa przysługują Państwu w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez Kancelarię?

Prawo do cofnięcia zgody

Podstawa prawna: art. 7 ust. 3 RODO

Mają Państwo prawo do cofnięcia zgody, jakiej udzielili Państwo w formularzu kontaktowym. Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez Kancelarię zgodnie z prawem przed jej cofnięciem.

Cofnięcie zgody nie pociąga za sobą dla Państwa żadnych negatywnych konsekwencji. Może jednak uniemożliwić dalsze korzystanie z usług lub funkcjonalności, które zgodnie z prawem możemy świadczyć jedynie za Państwa zgodą.

Prawo do wniesienia sprzeciwu

Podstawa prawna: art. 21 RODO

Mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych. Jeżeli Państwa sprzeciw okaże się zasadny i Kancelaria nie będzie miała innej podstawy prawnej do przetwarzania Państwa danych osobowych, usuniemy Państwa dane, wobec wykorzystania których wnieśli Państwo sprzeciw.

Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”)

Podstawa prawna: art. 17 RODO

Mają Państwo prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych dotyczących Państwa danych osobowych.

Mają Państwo prawo żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli:

 1. Wycofali Państwo określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o Państwa zgodę;
 2. Państwa dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane;
 3. Wnieśli Państwo sprzeciw wobec wykorzystywania Państwa danych w celach marketingowych;
 4. Państwa dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem.

Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, Kancelaria może zachować pewne dane osobowe w zakresie niezbędnym do celów ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych

Podstawa prawna: art. 18 RODO

Mają Państwo prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych. Jeżeli zgłoszą Państwo takie żądanie, do czasu jego rozpatrzenia Kancelaria uniemożliwi Państwu korzystanie z określonych funkcjonalności lub usług, z których korzystanie będzie się wiązało z przetwarzaniem danych objętych żądaniem.

Mają Państwo prawo do żądania ograniczenia wykorzystania Państwa danych osobowych w następujących przypadkach:

 1. gdy kwestionują Państwo prawidłowość swoich danych osobowych;
 2. gdy przetwarzanie Państwa danych jest niezgodne z prawem;
 3. gdy Państwa dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których Kancelaria je zebrała lub wykorzystywała, ale są one potrzebne Państwu w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 4. gdy wnieśli Państwo sprzeciw wobec wykorzystania Państwa danych – wówczas ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy – ze względu na Państwa szczególną sytuację – ochrona Państwa interesów, praw i wolności przeważa nad interesami, które realizuje Kancelaria, przetwarzając Państwa dane osobowe.

Prawo dostępu do danych

Podstawa prawna: art. 15 RODO

Mają Państwo prawo uzyskać od Kancelarii potwierdzenie, czy przetwarzamy Państwa dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, mają Państwo prawo:

 1. uzyskać dostęp do swoich danych osobowych;
 2. uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania Państwa danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących Państwu na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;
 3. uzyskać kopię swoich danych osobowych.

Prawo do sprostowania danych

Podstawa prawna: art. 16 RODO

Mają Państwo prawo do sprostowania i uzupełnienia podanych przez Państwa danych osobowych. Mogą Państwo tego dokonać poprzez złożenie Kancelarii wniosku o dokonanie sprostowania tych danych (jeżeli są nieprawidłowe) oraz ich uzupełnienia (jeżeli są niekompletne).

Prawo do przenoszenia danych

Podstawa prawna: art. 20 RODO

Mają Państwo prawo otrzymać dane osobowe, które dostarczyli Państwo Kancelarii, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych. Mają Państwo również prawo żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez Kancelarię bezpośrednio takiemu innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.

Jeżeli, w wykonaniu wymienionych powyżej uprawnień, występują Państwo do Kancelarii z żądaniem, Kancelaria spełni to żądanie albo odmówi jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak – z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – Kancelaria nie będzie mogła spełnić Państwa żądania w ciągu miesiąca, spełni je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując Państwa uprzednio o zamierzonym przedłużeniu terminu.

Mogą Państwo zgłaszać do Kancelarii skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych oraz realizacji przysługujących Państwu uprawnień.

Jeżeli uważają Państwo, że Państwa prawo do ochrony danych osobowych lub inne prawa przyznane Państwu na mocy RODO zostały naruszone przez Kancelarię, mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie.

 

Jakie Państwa dane osobowe, pobierane są automatycznie po wejściu na stronę internetową Kancelarii

Serwer

System informatyczny, z którego korzysta strona automatycznie gromadzi w logach dane związane z urządzeniem, z którego Państwo korzystają. Dane te gromadzone są jedynie w celach statystycznych i dotyczą: IP, adresów pobieranych plików strony czy adresu wyjścia i są wykorzystywane jedynie w celach diagnostycznych.

Dane te nie są nigdy łączone z danymi podanymi nam przez Państwa i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.

Cookies

Strona internetowa wykorzystuje technologię „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na Państwa urządzeniu, w celach technicznych obsługi sesji.

W przypadku, gdy nie zgadzają się Państwo na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies mogą Państwo zablokować ich umieszczenie odpowiednio konfigurując swoją przeglądarkę internetową. Informacje jak to zrobić znajdą Państwo w plikach pomocy Państwa przeglądarki internetowej. Niestety w przypadku zablokowania plików cookies Kancelaria nie może zagwarantować poprawnego działania strony.

Jeżeli zgadzają się Państwo na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies, ale po zakończeniu odwiedzin na stronie chcieliby Państwo je skasować, mogą to Państwo zrobić bez ryzyka a informację o tym jak, to zrobić znajdą Państwo w plikach pomocy Państwa przeglądarki internetowej.

Google Analytics (cookies)

Google Analytics wykorzystuje technologię „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na Państwa urządzeniu, w celu umożliwienia przeanalizowania przez Kancelarię źródeł ruchu i sposobu, w jaki odwiedzający korzystają z niego.

Google gromadzi na swoich serwerach dane pozyskane z umieszczania na urządzeniach plików cookies i korzysta z tych informacji w celu tworzenia raportów i świadczenia innych usług związanych z ruchem i korzystaniem z Internetu.

Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google.

Dane te nie są nigdy łączone z danymi podanymi nam przez Państwa i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.

Jeżeli nie zgadzają się Państwo na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies mogą Państwo zablokować ich umieszczenie odpowiednio konfigurując swoją przeglądarkę internetową. Informacje jak to zrobić znajdą Państwo w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej. Niestety w przypadku zablokowania plików cookies Google Kancelaria nie może zagwarantować poprawnego działania strony.

Jeżeli zgadzają się Państwo na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies Google, ale po zakończeniu odwiedzin na stronie chcieliby Państwo je skasować, mogą to Państwo zrobić bez ryzyka a informację o tym jak to zrobić znajdą Państwo w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej.

Pixel Facebook

Pixel Facebook wykorzystuje technologię „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na Państwa urządzeniu, w celu umożliwienia przeanalizowania przez Kancelarię źródeł ruchu i sposobu, w jaki odwiedzający korzystają z niego.

Pixel Facebook gromadzi na swoich serwerach dane pozyskane z umieszczania na urządzeniach plików cookies i korzysta z tych informacji w celu tworzenia raportów i świadczenia innych usług związanych z ruchem i korzystaniem z Internetu.

Pixel Facebook może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Facebook.

Dane te nie są nigdy łączone z danymi podanymi nam przez Państwa i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.

Jeżeli nie zgadzają się Państwo na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies mogą Państwo zablokować ich umieszczenie odpowiednio konfigurując swoją przeglądarkę internetową. Informacje jak to zrobić znajdą Państwo w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej. Niestety w przypadku zablokowania plików cookies Pixel Facebook nie możemy zagwarantować poprawnego działania strony.

Jeżeli zgadzają się Państwo na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies Pixel Facebook, ale po zakończeniu odwiedzin na stronie chcieliby je Państwo skasować, można to zrobić bez ryzyka a informację o tym jak to zrobić znajdą Państwo w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej.

Google AdWords (cookies)

Google AdWords wykorzystuje technologię „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na Państwa urządzeniu, w celu umożliwienia oceny poprawności i skuteczności prowadzonej działalności reklamowej z wykorzystaniem sieci AdWords.

Google gromadzi na swoich serwerach dane pozyskane z umieszczania na urządzeniach plików cookies i korzysta z tych informacji w celu tworzenia raportów i świadczenia innych usług związanych z ruchem i korzystaniem z Internetu.

Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google.

Dane te nie są nigdy łączone z danymi podanymi nam przez Państwa i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.

Jeżeli nie zgadzają się Państwo na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies mogą Państwo zablokować ich umieszczenie odpowiednio konfigurując swoją przeglądarkę internetową. Informacje jak to zrobić znajdą Państwo w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej. Niestety w przypadku zablokowania plików cookies Google Kancelaria nie może zagwarantować poprawnego działania strony.

Jeżeli zgadzają się Państwo na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies Google, ale po zakończeniu odwiedzin na stronie chcieliby je Państwo skasować, mogą to Państwo zrobić bez ryzyka a informację o tym jak to zrobić znajdą Państwo w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej.

Social Plugins

Na stronie internetowej Kancelarii używane są wtyczki społecznościowe (Social Plugins). Wtyczki można rozpoznać po tym, że są oznaczone odpowiednim logo danego operatora.

Wtyczki te mogą być wykorzystywane do wysyłania informacji, które mogą zawierać dane osobowe, do danego operatora i mogą być przez niego wykorzystywane. Aby aktywować żądaną wtyczkę społecznościową, należy kliknąć odpowiedni przycisk. Zostajemy następnie przekierowani do zakładki, która poprosi nas o ponowne kliknięcie w daną wtyczkę w celu skorzystania z usług danego operatora. Kancelaria nie gromadzi za pomocą wtyczek jakichkolwiek danych osobowych.

Kancelaria nie odpowiada za standard i politykę ochrony prywatności stosowaną przez operatorów portali. Dlatego zalecamy weryfikację każdego z nich we własnym zakresie i samodzielne podjęcie decyzji, czy chcą Państwo powierzyć im swoje dane osobowe.

Aby dowiedzieć się, jakie konkretne dane są gromadzone przez poszczególnych operatorów i w jaki sposób są wykorzystywane, należy zapoznać się z politykami prywatności danego operatora. Prosimy zwróć uwagę, że w przypadku  gdy są Państwo zalogowani na portalu Facebook w tym samym czasie, Facebook może zidentyfikować Państwa jako gościa na określonej stronie.

 

Czy Kancelaria może zmienić niniejszą Politykę prywatności?

Kancelaria zastrzega sobie prawo zmiany niniejszej polityki prywatności, o ile będzie wymagać tego obowiązujące prawo, ulegną zmianie warunki technologiczne funkcjonowania strony internetowej Kancelarii lub zmiana będzie wprowadzać standard wyższy od minimum wymaganego prawem.

Mamy nadzieję, że zapoznanie się z niniejszą Polityką prywatności pozwoliło Państwu poczuć się bezpiecznie w zakresie celów i podstaw przetwarzania przez Kancelarię Państwa danych osobowych.