ZMIANY W POSTĘPOWANIU GOSPODARCZYM, CZYLI WRÓCIŁO STARE W NOWYM WYDANIU
Autor: Justyna Szyszkowska-Rafalska / 17.12.2019 / Bez kategorii

W dniu 7 listopada 2019 r. weszła w życie nowelizacja procedury cywilnej, na mocy której powróciło postępowanie w sprawach gospodarczych. Powróciło, choć w nieco innym wydaniu niż to, które funkcjonowało do 2012 r.

O tym co się zmieniło i jak w związku z tym przygotować się do ewentualnego procesu sądowego, poniżej.   

Po pierwsze, należy pamiętać, że sprawami gospodarczymi są m.in. sprawy ze stosunków cywilnych między przedsiębiorcami w zakresie prowadzonej przez nich działalności gospodarczej, choćby którakolwiek ze stron zaprzestała prowadzenia działalności gospodarczej. Zatem np. jeżeli nasz kontrahent nie zapłacił nam za towar, a następnie zamknął prowadzoną przez siebie działalność gospodarczą lub zlikwidował spółkę i zechcemy pozwać go o zapłatę to będzie to sprawa gospodarcza i proces będzie toczył się zgodnie z nowymi przepisami.

Po drugie, przed napisaniem pozwu i wniesieniem go do sądu warto skorzystać z możliwości ugodowego rozwiązania sprawy, np. poprzez profesjonalną mediację lub samodzielnie podjąć próbę negocjacji ze stroną przeciwną, a w przypadku gdy to strona przeciwna wezwała nas do rozmów, to uczynić zadość wezwaniu i podjąć próbę zakończenia sprawy polubownie. Wynika to z faktu, iż jeżeli przed procesem sądowym, nie podejmiemy lub nie skorzystamy z próby ugodowego zakończenia sporu lub będziemy uczestniczyć w takiej próbie w złej wierze (np. będziemy bierni, będziemy utrudniać rozmowy, zachowywać się w sposób niestosowny) i przez to przyczynimy się do zbędnego rozpoczęcia procesu lub nieprawidłowego określenia przedmiotu sprawy, sąd może obciążyć nas kosztami procesu w całości lub części niezależnie od tego czy wygramy czy przegramy.

Po trzecie, przed wniesieniem pozwu, należy dobrze przygotować materiał dowodowy. W nowym postępowaniu gospodarczym, bardzo dużą wagę przywiązuje się do dowodów z dokumentów. Dowody z zeznań świadków będą przeprowadzane wyjątkowo i tylko w sytuacji gdy po wyczerpaniu innych środków lub ich braku nadal pozostały do wyjaśnienia fakty, które są  istotne dla rozstrzygnięcia sprawy. Oznacza to, iż powinniśmy mieć zgromadzone wszystkie dowody, które wykażą naszą rację. W zależności od charakteru sprawy mogą to być np.  zawarte umowy, złożone zamówienia, wystawione faktury VAT, potwierdzenia odebrania towaru, korespondencja mailowa, ewentualne wiadomości SMS, zdjęcia, nagrania, wydruki z systemów informatycznych, potwierdzenia logowań do systemów informatycznych.

Przed wniesieniem pozwu należy także wezwać stronę przeciwną do wykonania jej zobowiązań. Takie wezwanie powinno być wysłane listem poleconym i najlepiej za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Bardzo ważne jest aby pamiętać, iż jako powód mamy obowiązek powołać wszystkie twierdzenia i dowody już w pozwie, a gdy będziemy pozwanym to w odpowiedzi na pozew.

Wszelkie i twierdzenia i dowody, gdy zostaną  powołane na innym etapie postępowania nie będą mogły być przez sąd brane pod uwagę przy ocenie sprawy i wydawani wyroku. Mogą jednak wyjątkowo zostać wzięte pod uwagę, gdy strona sporu używając merytorycznych argumentów przekona sąd (uprawdopodobni), że nie można było, ich przedstawić wcześniej, albo że koniczność ich przedstawienia wynikła na późniejszym etapie sprawy.

            Po czwarte w związku z faktem, iż obecnie w obrocie handlowym posiadanie adresu mailowego jest już standardem, to mamy w tym zakresie również nowe wymogi procesowe. Jako powód mamy obowiązek  wskazać w pozwie swój adres mailowy (lub pisemnie oświadczyć, że takie adresu nie posiadamy). Gdy jesteśmy pozwanym to mamy obowiązek wskazać swój adres mailowy (lub pisemnie oświadczyć, że takie adresu nie posiadamy) w pierwszym piśmie procesowym, wniesionym do sądu po doręczeniu nam odpisu pozwu.

            Po piąte, niedopuszczane jest wniesienie powództwa wzajemnego. Oznacza to, iż w sytuacji gdy z jakiegoś powodu zostaniemy pozwani, a sami w związku z tą właśnie sprawą posiadamy przeciwko powodowi jakieś roszczenia to nie będziemy mogli, w tym samym procesie również wnieść pozwu przeciwko temu powodowi.

Przykładowo,  powód żąda od nas zapłaty faktur VAT, a sam nie zapłacił należności, wynikających z faktur VAT, które mu wystawiliśmy, to w odpowiedzi na jego pozew, nie możemy wnieść pozwu wzajemnego w tym samym procesie. Będziemy mogli to zrobić wyłącznie gdy sami zainicjujemy postępowanie sądowe, wniesiemy pozew i dokonamy stosownych opłat.

            Po szóste, z małymi wyjątkami, nie będzie można wystąpić z nowy roszczeniem zamiast lub obok roszczenia, o które już złożyliśmy pozew. Trzeba zatem dobrze zastanowić się czego będziemy żądać w pozwie i w sposób precyzyjny to określić, bo na etapie postępowania dokonywanie zmian jest już praktycznie niemożliwe.

Po siódme w przypadku gdy okaże się, że pozwaliśmy niewłaściwy podmiot lub sami nie powinniśmy być powodem w sprawie, to sąd nie wezwie tych właściwych osób do udziału w sprawie. W związku z tym, aby nie narazić się na koszty związane z nieprawidłowym wniesieniem pozwu, należy być, nie tylko pewnym, że pozywamy właściwy podmiot ale także, że sami jesteśmy właściwą stroną w sprawie.

Po ósme istnieje możliwość umownego ograniczenia zakresu postępowania dowodowego. Strony mogą same ustalić na jakie dowody nie będą mogły powołać się przed sądem, nie mogą natomiast wskazywać tych które chcą przeprowadzić. Taka umowa dowodowa, musi być zawarta w formie pisemnej lub ustnie przed sądem,  może dotyczyć wyłącznie konkretnej umowy czyli konkretnej sprawy, a nie np. wszystkich spraw pomiędzy stronami. Dowody, które zostały przez strony wykluczone taką umową dowodową nie będą dopuszczone przez sąd z urzędu.

            Jak widać na powyższych przykładach właściwe przygotowanie się do ewentualnego procesu sądowego może stanowić nie lada wyzwanie. Warto zatem „z góry” założyć, że do takiego procesu dojdzie i już zawczasu gromadzić stosowny materiał dowodowy i podejmować działania niezbędne do późniejszego wykazania słuszności naszego stanowiska.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.