PROJEKTOWANE ZMIANY W KODEKSIE POSTĘPOWANIA CYWILNEGO ORAZ NIEKTÓRYCH INNYCH USTAWACH
Autor: Bernardeta Eckhardt-Ćwik / 28.02.2019 / Wiedza

Projektowana nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw wprowadza bardzo istotne zmiany m.in. w ustawie z 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, co przeciętny Kowalski (tudzież przeciętna POLBUD Sp. z o.o.) w większości (bo są i wyjątki od tej zasady) przypadków odczuje niestety w swym portfelu. Wprowadzane zmiany tłumaczone są częściowym dostosowaniem wysokości opłat sądowych do aktualnej siły nabywczej i wartości pieniądza oraz poziomu cen dóbr i usług, obniżeniem nakładów finansowych Skarbu Państwa na utrzymanie aparatu wymiaru sprawiedliwości, racjonalizacją i uproszczeniem systemu opłat, jak również redukcją zbędnego obciążenia sądów. Wśród najistotniejszych zmian należy wymienić:

– wprowadzenie opłaty od rozszerzenia powództwa wyliczaną od wartości o jaką rozszerzane jest powództwo;

– podwyższenie maksymalnej wysokości opłaty stałej z 5 000 do 10 000 złotych;

– podwyższenie maksymalnej wysokości opłaty tymczasowej z 1 000 do 2 000 złotych;

– podwyższenie minimalnej wysokości opłaty tymczasowej w postępowaniu grupowym ze 100 do 300 złotych;

– podwyższenie maksymalnej wysokości opłaty tymczasowej w postępowaniu grupowym z 10 000 do 20 000 złotych;

– podwyższenie maksymalnej wysokości opłaty stałej lub stosunkowej w postępowaniu grupowym z 30 do 100 złotych;

– zmianę wysokości opłaty stosunkowej, według projektowanej nowelizacji przy wartości przedmiotu sporu powyżej 20 000, a poniżej 4 000 000 złotych, będzie ona wynosić, tak jak dotychczas 5% wartości przedmiotu sporu, a przy wartości przedmiotu sporu przekraczającej 4 000 000 złotych – 200 000 złotych i 0,5% od nadwyżki powyżej 4 000 000 złotych, nie więcej jednak niż 500 000 złotych;

– podwyższenie opłaty od zażalenia na postanowienie o przyznaniu wynagrodzenia lub zwrotu kosztów biegłemu, kuratorowi, mediatorowi lub tłumaczowi;

– podwyższenie opłaty od wniosku o wszczęcie postępowania nieprocesowego, opłat od środków zaskarżenia w postępowaniu nieprocesowym wszczętym z urzędu oraz wniosku o zabezpieczenie dowodu z 40 do 100 złotych;

– likwidację opłaty o wydanie odpisu orzeczenia kończącego postępowanie (wyroku, postanowienia) wraz z klauzulą wykonalności, jeżeli wniosek składa strona inicjująca postępowanie (powód, wnioskodawca);

– obciążanie stron kosztami doręczenia przez komornika oraz kosztami doręczenia sądowego poza granicami Polski, w tym kosztami tłumaczenia;

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.