MONITORING A RODO
Autor: Anna Lulis / 28.02.2019 / RODO, Wiedza

Wejście w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony danych osobowych (RODO) postawiło nas przed dylematem czy możemy stosować monitoring i jakich zasad musimy przestrzegać przy jego stosowaniu.

Po pierwsze wizerunek stanowi daną osobową w rozumieniu RODO, jako, że jest to informacja pozwalająca na bezpośrednie zidentyfikowanie osoby, której dotyczy. Wizerunek jako dana osobowa podlega ochronie i zasadom przetwarzania określonym w RODO. Obowiązki przedsiębiorcy będą natomiast się różniły w zależności czy monitoruje on pracowników czy osoby trzecie np. klientów lub kontrahentów.

MONITORING PRACOWNIKÓW

W tym przypadku ustawodawca polski dokonał nowelizacji przepisów Kodeksu Pracy, która weszła w życie w dniu 25 maja 2018 r. Aktualnie pracodawca ma prawo zastosować monitoring zakładu pracy i terenu wokół niego, jak również służbowej poczty elektronicznej, bez uzyskiwania odrębnej zgody pracownika. Oznacza to, że przepis prawa sam w sobie stanowi dla pracodawcy podstawę przetwarzania danych osobowych utrwalonych na nagraniu z monitoringu.

Pracodawca ma natomiast prawo do stosowania monitoringu jedynie w następujących celach:

  • Zapewnienia bezpieczeństwa pracowników
  • Ochrony mienia
  • Kontroli produkcji
  • Zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę

Istotne jest by pracodawca o wprowadzeniu monitoringu poinformował swoich pracowników, najpóźniej na 2 tygodnie przed jego uruchomieniem. Powinien także określić cele, zakres i sposób zastosowania monitoringu w regulaminie pracy. Pracodawca ma obowiązek przetwarzać nagranie jedynie w celach w jakich zostało zebrane i przechowywać przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące, chyba, że nagranie stanowi lub może stanowić dowód w postępowaniu sądowym – wtedy pracodawca może je przechowywać do czasu prawomocnego jego zakończenia.

Pracodawcy, którzy stosowali monitoring zanim w życie weszła nowelizacja Kodeksu Pracy powinni dostosować procedury do obowiązujących przepisów.

MONITORING OSÓB TRZECICH

W przypadku posiadania monitoringu budynku przedsiębiorstwa i terenu wokół niego nieuniknione jest, że wizerunek osób trzecich, jakie wchodzą do przedsiębiorstwa (klienci, kontrahenci, podwykonawcy) i poruszają się po jego terenie zostanie utrwalony. Mamy w takim przypadku do czynienia z przetwarzaniem danych osobowych, którego podstawę stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. uzasadniony interes administratora danych osobowych – czyli zapewnienie bezpieczeństwa mieniu, pracownikom oraz wszelkim osobom jakie przebywają na terenie firmy. Przedsiębiorca nie musi uzyskiwać odrębnej zgody od każdej odwiedzającej go osoby na przetwarzanie danych osobowych utrwalonych na nagraniu z monitoringu, taki wymóg byłby zresztą bardzo uciążliwy w praktyce, a wręcz niemożliwy do zrealizowania. Należy jednak pamiętać, że przedsiębiorca powinien poinformować osoby trzecie, że teren jego firmy jest monitorowany oraz spełnić obowiązek informacyjny odnośnie zasad przetwarzania danych osobowych tj. m.in. danych i adresie administratora, odbiorcach  danych osobowych, okresie ich przechowywania, podstawy prawnej i celu przetwarzania, uprawnieniach osób, których dane dotyczą. Informację o administratorze danych zawierającą w/w elementy przedsiębiorca powinien zawrzeć w polityce prywatności lub w widocznym miejscu w firmie np. recepcja.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.